Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paula Kielar SKILLS OF THE FUTURE, Al. Wyzwolenia 11/21, 00-572 Warszawa, NIP 7010040795, REGON 364843995./p>

Kontakt

Możesz skontaktować się z Administratorem:

• w formie pisemnej – adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 11/21, 00-572 Warszawa
• drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: pytania@umms.pl
• telefonicznie – pod numerem 600 004 912.

PRZETWARZANIE DANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej ze strony www.umms.pl („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

CZY TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.
W przypadku przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu kontaktowym (tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail) – cele przetwarzania związane są:
• komunikacją z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administrator – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą.
• z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania ze Strony. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.

Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI PROFILOWANIE

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:
• dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• do przenoszenia danych osobowych;
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.
W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.